Datoru ka darba riku

magneto 500

Cieðais piedâvâjums ietver tikai efektîvas un tehnoloìiski spçcîgas ierîces, tostarp ateks putekïsûcçjus, vai centrâlos rûpnieciskos putekïsûcçjus, kas raþoti kopâ ar atex direktîvu. Priekðplânâ ir nodroðinât darba droðîbu, preèu aizsardzîbu un pakalpojumu ergonomiku. Vislabâkâ sûkðanas un filtrçðanas veiktspçja ir panâkta, izmantojot augstas kvalitâtes sastâvdaïas, tehniski uzlabojot formu un ilgstoðos sasniegumus ðâdâs metodçs: filtrçðana, vakuums un filtra tîrîðana.

Savâ plaðajâ sortimentâ jûs atradîsiet ne tikai maza apjoma rûpnieciskos putekïu sûcçjus, bet arî speciâlus un ïoti efektîvus ðíeldu un ðíidrumu aparâtus, kâ arî S veida agregâtus, kas ir saistoði rûpnieciskajiem putekïu sûcçjiem un vakuuma konveijeru iekârtâm.

Putekïsûcçju, putekïsûcçju, vakuuma tîrîðana un vakuuma transportçðana, izmantojot sûkðanas agregâtus no 3 lîdz 300 kW, ar visu izmçru filtrçðanas sistçmu un cilvçku klientiem, kas izplata putekïus.

Stacionârie iesûkðanas mezgli sûknç visus piemaisîjumus, izmantojot iebûvçtu vakuuma tîrîðanas iekârtu un piesaista tos daþâdâs tvertnçs vai transportçðanas ierîcçs. Masveidâ raþotie aspekti ir pielâgoti individuâlajâm vajadzîbâm.

Mçs esam prekursors novatorisku mobilo sakaru iesûknçðanas iekârtu laikâ. Ðie agregâti tiek novietoti uz piekabçm vai kravas automaðînâm, un tie ir optimâla ierîce, kas nodarbojas ar uzòçmumiem, kas nodroðina tîrîðanas pakalpojumus raþotnçm. Ðie çdieni tiek izmantoti, ja tiek nogâdâti lieli sausâ materiâla daudzumi no milzîgiem attâlumiem. Tie tika izgatavoti saskaòâ ar ADR, izmantojot sprâdziendroðu saskaòâ ar ATEX.

Mçs esam ieinteresçti projektçt, veidot, montçt iekârtas un atdalîðanas struktûras. Mçs izgatavojam iekârtas maðînu, ierîèu komplektu un mçríu putekïu noòemðanai visâ rûpniecîbas nozarç. Mçs izstrâdâjam un izveidojam un instalçjam sprâdzienbîstamus putekïus.