Datoru 8 kodols

Citi darba veidi prasa daþâdus specializçtas elektroniskâs iekârtas veidus.

Mçs ðeit runâjam ne tikai par datoriem, kas jaunajos laikos ir nepiecieðami uzòçmuma, pat ðî mazâ viena cilvçka, vçrtîbai, kâ arî specializçtâkai iekârtai, kas ir fiskâlu kases aparâtu pierâdîjums. Jebkuras elektroniskas ierîces panâkumos ir laba ideja atpazît tirgu pirms pirkðanas un uzzinât, ko tâ var mums piedâvât. Milzîga konkurence nozîmç, ka daþâdi uzòçmumi pârdod tâdu paðu vai lîdzîgu aprîkojumu par pilnîgi atðíirîgâm cenâm. Lîdz ar to meklçt pârdevçjus, kas var piedâvât labas ierîces, tuvus un prestiþus uzòçmumus par sliktu naudu. Fiskâlâ printera cena tiek pieòemta no tûkstoðiem lîdz pat vairâkiem tûkstoðiem zlotu. Pirms pirkðanas, jums joprojâm ir jâdomâ par to, kâdas mçbeles - kâdus parametrus un darbu mums ir nepiecieðams. Piemçram, citi kases aparâti bûs vçrtîgi pârtikas preèu veikalam, citiem - aptiekai un citiem pakalpojumu pârdoðanai. Daþos gadîjumos ir vçrts izvçlçties jebkuru aprîkojumu vai kases aparâtus, kas sadarbojas ar datoriem. Pârtikas veikala panâkumos ir vçrts ieguldît kopsummâ ar svîtrkodu lasîtâju. Labvçlîga iespçja ir arî farmâcijas nodokïu printeris. Mainoties neliela skaita pakalpojumu pârdoðanai, nav nepiecieðams ieguldît otrajâ ierîcç - tikai smago un zemo kases aparâtu. Kases aparâtu, kâ arî citu elektronisko ierîèu cenas ir atkarîgas no to metodes, lieluma, funkciju skaita. Jûsu un vâjas ierîces vienmçr bûs populârâkas par nopietnajâm un delikâtajâm ierîcçm, kas satur specializçtu programmatûru. Ir labi zinât tirgu pirms pirkðanas un atrast pârdevçjus, kas piedâvâ zemâkâs cenas, bet ir arî vçrts rûpîgi apsvçrt, vai mums ir nepiecieðama ïoti delikâta (un tâ pati dârgâka ierîce. Pçrkot datorus, telefonus, kases aparâtus vai jaunas ierîces, jums jâzina, ka ir svarîgi tos iekïaut kampaòas kursos.

Tomçr tas ir jâattiecina uz faktu, ka daþas ierîces var iekïaut tikai nolietojuma izmaksâs, jûs nevarat vienlaicîgi atskaitît visu pirkuma summu. Kases aparâtu panâkumu dçï ir vçrts zinât, ka ir svarîgi saòemt lîdz pat 90% no iegâdes izmaksâm.