Darba drodiba

Pârçjâm bûtîbas jomâm ir jânodroðina atbilstoða droðîba, kas var attiekties uz rûpnieciskâm iekârtâm, çkâm, dzelzceïiem, veselîbu un daudziem citiem. Katrs lauks prasa labu droðîbu.

Droðîbas noteikumi attiecas galvenokârt uz vietâm, kur cilvçki raþo vai îsteno. Kûrorti, piemçram, bûvniecîba, rûpniecîba, sauszemes, gaisa vai jûras transports, dara visu iespçjamo, lai veiktu visus nepiecieðamos lîgumus un nodroðinâtu to cilvçku droðîbu, kuri darbojas vai izmanto savus pakalpojumus.Uzòçmumam, kas ir sagatavots un ir labs, var nodroðinât pienâcîgu droðîbas uzraudzîbu. Droðîbas un formas uzraudzîbu veic arî valsts izraudzîtâs lauka vienîbas. To darbîba ir atbilstîba pareizajâm teritoriâlajâm vienîbâm, kas attiecas gan uz teritorijas attîstîbas plâniem, gan uz investîciju jomu attîstîbas nosacîjumiem un sniedz atzinumus par ierosinâtajiem ieguldîjumiem.Baþas par labu droðîbu attiecas uz jomâm, kurâs bizness ir radîts ar veselîgu apdraudçjumu. Atbilstoði pârçjiem Eiropas Savienîbas noteikumiem lielâm vai paaugstinâta riska rûpnîcâm ir pienâkums sagatavot un pareizi dokumentçt attiecîgajâ veikalâ esoðos droðîbas noteikumus.Novatoriski risinâjumi, tehnoloìijas un iekârtas aptur arvien plaðâku ievieðanu ikdienas dzîvç, bet ne vienmçr ir visdroðâkâs, tâtad jautâjums par to nepârtrauktu uzraudzîbu, kontrolçjot, ka tiek ievçroti visi piemçrojamie droðîbas noteikumi.Parakstot lîgumu par visaptveroðu uzòçmuma aizsardzîbu, jûs garantçjat regulâru iekârtu pârbaudi, uzturçðanu un kontroli, kas nodroðina droðîbu, kâ arî labu darbinieku droðîbu un evakuâciju avârijas gadîjumâ.