Darba apstakiu troksnis

Apsvçrums par saturu telpâs ir svarîga situâcija. Jûs varat norâdît prioritâti. Sâkot no dzîvojamiem rajoniem; ar grâmatu biroju un sabiedrisko pakalpojumu starpniecîbu; grupas un bçrnudârzi, kâ arî sporta iespçjas, tîru gaisu, ko iedzîvotâji un klienti var elpot, var uzsvçrt labklâjîbai un pat veselîbai.

Labs veids, kâ uzlabot apstâkïus rûpniecîbas zâlçs un sociâlajâs vietâs, ir izmantot gaisa attîrîðanas un attîrîðanas iekârtas. Atex putekïu kolektoru sistçma nav pârsteidzoða kâ putekïu savâcçjs, kas izgatavots kopâ ar ATEX principu, un tas ir uzdevums nodroðinât pastâvîgu piesâròotâju sastâva kontroles iespçju. Saistîbâ ar apkalpoto telpu apjomu ðîm ierîcçm ir atbilstoða izturîba un efektivitâte. Rûpnieciskie putekïsûcçji, kas izstrâdâti, sagatavoti un sniegti dati kopâ ar svarîgiem standartiem, ir ievçrojama izmçra ierîces, bieþi vien aizòem atseviðíu telpu grupas, kuru augstums pârsniedz vidçjo augstumu. Augstas veiktspçjas aparâta piemçrs ir tradicionâls silo kolonna. Èetrpadsmit metru garð ciklotrons savâc gaisu no birojiem ar vairâku simtu metru çku taisnu ceïu. Ja ir iespçja, ka siltummaiòa telpa atrodas çkas centrâlajâ daïâ, putekïu savâcçja darbîbas râdiuss ir izcils. Un tas palielinâs par septiòdesmit pieciem lîdz deviòdesmit deviòiem procentiem. Skâbbarîba ir izgatavota no tradicionâliem materiâliem, ti, celtniecîbas tçrauds, kas raþots saskaòâ ar iekðçjiem un atvçrtiem standartiem komerciâlai iegâdei, ko veic attiecîgâs iestâdes, un to apstiprina attiecîgie dokumenti un sertifikâti.Netîrs gaiss sistçmâ ar cilindrisku izvçli ir iestatîts virpuïgrieðanâs rotâcijâ. Plûstot starp blîvu metâla starpsienu tîklu, tas atbrîvojas no piemaisîjumiem. Tvertnes iekðpusç esoðajiem deflektoriem ir elektrostatiska lâdiòa, kas ir pozitîva, kas atvieglo negatîvi lâdçtu daïiòu uzòemðanu. Putekïu savâcçjam apakðçjâ daïâ ir tvertne, kas savâc putekðòus, kurus var noòemt no organisma, organizçjot vârstus zemâk ievietotajâ traukâ.