Chwastox d tiedsaistes veikals

Vecais sakâmvârds saka, ka, ja jûs kaut ko labi bûsiet, to nevajadzçtu tçrçt pârâk brîvi. Tas nav pârsteidzoði, ka arvien vairâk popularitâtes kïûst daþâdi tieðsaistes veikalu veidi. Jûs varat pârdot praktiski visu, sâkot ar rokdarbiem, rokâm darinâtas rotaslietas.

Tomçr lçmums sâkt savu biznesu nav tik vienkârði, kâ ðíiet. Neatkarîgi no daudzâm priekðrocîbâm, piemçram, neatkarîbas, uzraudzîtâju trûkuma vai spçjas darboties brîvajâ laikâ, ir daudz ðâdu ceïu slimîbu.

Lielâkais ðíçrslis daudziem ir finanses. Darbîbas ir jâmaksâ, jâiegulda tçmâs, un pârliecîba, ka viss tiks atgriezts, nav. Pirmajâ uzòçmuma darbîbas posmâ ir vçrts rûpçties par pensu. Par ieradumu, kas jâievieto, ir jâpârrçíina katrs iztçrçtais zlots. Preèu pasûtîðana tieði no vairumtirgotâja vai kases aparâta iegâde internetâ ir galvenie lçmumi, kas ir vçrts òemt vçrâ. Krakovas lçtu fiskâlo reìistru visbieþâk izvçlas mazie uzòçmçji. Tas parâda tos ar zemu atbalstu, nelielu izmçru un mobilitâti, t.i., iespçju to nogâdât pretçjâs vietâs.

Laba darba organizâcija

Vçl viena problçma, kas ir pareiza daudziem, ir paðorganizâcijas spçja. Pçkðòi mçs vairs nepazîstam priekðnieku ieteikumus, un mçs uzskatâm, ka mçs varam sevi nedaudz atbrîvot. Nekas daudz nepareizi. Lai gan daïa no nakts miega un gadalaiku dzîves uz dîvâna vilina, vajadzçtu bût ïoti uzmanîgiem, lai noskatîtos laiku, kas pavadîts par labu. Ðeit ir parasta prakse noteikt stingru laika periodu, lai pamostos, bet tikai darbam. Tam vajadzçtu bût, bet nekas nevar aizstât paðdisciplînu un centîbu.

Ðâdâ gadîjumâ ir vçrts piemçrot esoðo un saglabât sevi? Pçdçjais pçtîjums nekâdâ ziòâ nav skaidra atbilde. Viss tieðâm vçlas no viòa personîgajâm pieòçmumiem un paðaizliedzîbas. Svarîga ir arî spçja uzòemties riskus, jo neviena maksâtâja atmaksâtâ summa nav atmaksâjama. Tomçr, ja ir kaut kas tâds, ko mçs darâm efektîvi, bet tas, ko pieprasîs, neapðaubâmi ir jâapsver iespçja atgriezties no vadîbas posma un individuâli atteikties.