Centralais putekisuccju filtrs

Mçs mîlam pasûtîjumu un pasûtîjumu telpâs. Jo mçs bieþi vien tîra un vakuuma paklâjus, grîdas. Tîrîðanai izmantojam tradicionâlos putekïsûcçjus. Grupai starp mums svarîgs putekïsûcçjs vienmçr ir ârzemju koncepcija. Ðî putekïsûcçja forma ietver netîrâ gaisa izmeðanu no mâjas.

Ko jûs rakstât uz trauka?Tas ir saistîts ar faktu, ka centrâlâ putekïsûcçji var ne tikai paði priekðmeti, kad tas ir standarta putekïsûcçjos, bet arî visai instalâcijai. Visa ierîce tiek padota no centrâlâs iekârtas, sûkðanas caurulçm, kas slçpjas sûkðanas atverçs un kontaktligzdâs. Ierîce tiek pievienota automâtiski, tiklîdz tîrîðanas gals ir ievietots caurulç. Centrâlâ putekïsûcçji, jo sistçma ir vissvarîgâkâ daïa, kas satur visu dzinçju un putekïu tvertni. Viss liek sevi. Visbieþâk to izmanto saimniecîbas telpas, bçniòi, garâþas, pagrabi. Centrâlo putekïsûcçju vislabâk var radît mâjas celtniecîbas laikâ. Uzstâdîðana jûsu paðu apstâkïos ir arî papildu, tikai darbietilpîgâka, jo telpai ir nepiecieðama renovâcija. Veidojot mâju, montâþu var iedalît divâs grupâs. PVC cauruïu uzstâdîðanu var izveidot bûvniecîbas laikâ, un pçc bûvniecîbas pabeigðanas uzstâdiet kontaktligzdas un centrâlo personu.

Centrâlâ putekïsûcçja priekðrocîbasCentrâlâ putekïsûcçji nav populârs ieguldîjums, bet tam ir daudz priekðrocîbu. Pirmais no tiem ir tâds pats, ka pirmâs vienîbas apstrâde nav sareþìîta. Tas ietver tvertnes iztukðoðanu ar putekïiem un filtru nomaiòu. Ðâds darbs tiek pieòemts vairâkas reizes gadâ. Tâpçc vissvarîgâkais ir tas, ka tîrîðanas laikâ nekas netiks putekïots. Nejûtiet un nepiespieþiet putekïu smarþu. Ierîce darbojas ïoti mierîgi, jo putekïsûcçjs pats nav mûsu tuvumâ. Tâdâ veidâ jûs varat brîvi runât, klausîties mûziku utt. Spçle, visa lieta ir skaidra, jo tâ tiek dota tikai no èûskas. Ðajâ formâ ir viegli izvairîties no aprîkojuma un lidot uz attâlâkajiem stacijas stûriem.