Ceiu satiksmes negadijumu cclooi kuros iesaistiti jauniedi

Nelaimes gadîjumu cçloòi tiek regulâri pârbaudîti, lai samazinâtu risku, ka tie tiks atgriezti nâkotnç. Pçtîjuma rezultâti skaidri parâda, ka nelaimes gadîjumu cçloòi bieþi vien ir daþâda veida pârraudzîba maðînu droðîbas bûtîbâ. Problçmas, kas saistîtas ar maðînu nepareizu izmantoðanu un ekspluatâciju, parâdâs kâdâ no viòu dzîves posmiem. Tas attiecas uz specifikâcijas sezonu, kâ arî programmu, raþoðanu, darbîbu, apkopi, modifikâciju utt.

Maðînu sertifikâcija ir paredzçta, lai novçrstu apdraudçjumus, kas var parâdîties darba nozîmç. Maðînas, kas saòem izmantotos sertifikâtus, tiek pârbaudîtas un pârbaudîtas. Tiek pârbaudîtas individuâlâs îpaðîbas un mezgli. Tiek ievçrots dzîves princips un apraksti, kas plâno palîdzçt darbiniekiem ðajâ jomâ pienâcîgi izmantot iestâdes un ierîces. Nepiecieðamîba sertificçt kâdu no organizâcijâm un aprîkojuma rezultâtiem ir izðíiroði atkarîga no ES noteikumiem: piemçrojamâm direktîvâm, iekðçjiem noteikumiem utt.

Darba droðîbas un higiçnas darbinieki ir gatavi piedalîties izmaksu un apmâcîbu jomâ maðînu sertifikâcijas jomâ. Zinâðanas, pieredze un prasmes, kas iegûtas ðâdu izmaksu un apmâcîbu laikâ, veicina zinâmu negadîjumu, gan nâves gadîjumu, gan personisko negadîjumu procentuâlo samazinâjumu. Dalîba kursos un apmâcîbâs organizâciju un rîku sertifikâcijas jomâ rada visdaþâdâkos ieguvumus darba devçjiem. Izglîtoti cilvçki garantç pienâcîgu îpaðumu no iestâdes un novçrtç droðîbas un darba higiçnas principus.