Bistama zona ir zona

ATEX - tad ir pieejama Eiropas Savienîbas informâcija. Definç pamatprasîbas, kas jâievçro visâm precçm, kuras tiek izmantotas sprâdzienbîstamâs virsmâs. Îpaðâs prasîbas ir noteiktas lîgumos, kas saistîti ar ðo informâciju. No otras puses, prasîbas, ko nereglamentç ne direktîva, ne standarti, var bût iekðçjo noteikumu problçma, kas sâkas ðâdâs dalîbvalstîs.

proceduraNoteikumi nevar bût tikai daþâdi ar padomu, turklât viòiem nav tiesîbu paaugstinât savas prasîbas. Tâ kâ ATEX Direktîva 94/9 / EC mums liek CE maríçjumu. Jâ, un katrs "ATEX" produkts, kas bija maríçts ar Ex simbolu, sâkotnçji bija jâmaríç ar CE zîmi. Un arî iziet procedûru vai tas ir saskaòâ ar "treðâs puses" saistoðo dalîbu, ja raþotâjs izmantoja moduli, kas nav A modulis.

Noteikumu vienâdoðanaTâ kâ nekonsekventi noteikumi par droðîbu konkrçtos ES reìionos bija lieli ierobeþojumi jebkurai preèu kustîbai starp dalîbvalstîm, tika nolemts saskaòot ðos noteikumus. Sekmçjot ierîces, ko izmantoja 1994. gada 23. martâ sprâdzienbîstamâs vietâs, Eiropas Parlaments un Eiropas Savienîbas Padome paziòoja par Direktîvu 94/9 / EK ATEX, kas stâjâs spçkâ 2003. gada 1. jûlijâ. Tika ieviesta arî Direktîva 1999/92 / EK ATEX137 - to sauca arî par ATEX LIETOTÂJI. Tâ attiecâs uz minimâlajâm prasîbâm darba droðîbai darba vietâs, kur mçs varam sasniegt sprâdzienbîstamu vidi.Pirmâ direktîva tika ieviesta tagad 2003. gadâ. Otro direktîvu 2003. gada 29. maijâ pieòçma Ekonomikas, uzòçmçjdarbîbas un sociâlo lietu ministrija, un tâ bija spçkâ no 2003. gada 25. jûlija. 2010. gada 31. oktobrî ekonomikas ministrs pieòçma personisku, grozîtu 2010. gada 8. jûlija rîkojumu par minimâlajâm droðîbas prasîbâm un arodveselîba, kas saistîta ar vieglu darba vietu sprâdzienbîstamas vides nodroðinâðanâ, kas aizstâja 2003. gada regulu.