Bezvadu kases aparats

Mûsdienâs neviens nevar iedomâties veikalu bez kases aparâta. Kases veikali ir ierîces, kas ieraksta visas fiskâlâs operâcijas mûsdienu ienâkuma nodokïa numurâ. Tirdzniecîbas reìistrs tiek reìistrçts kasç, ievadot tirdzniecîbas kodus, preces vai pakalpojumus tieði no reìistrâ iekïautâs tastatûras vai izmantojot kodu lasîtâju. Preèu vai pakalpojumu nosaukumi ir jâinstalç kases atmiòâ.Fiskâlie kases aparâti Polijâ ir aprîkoti ar fiskâlu domu par OTP raksturlielumiem, kuros neto pirkums un bruto pirkums ir ieteicams tirdzniecîbas dienas vajadzîbâm, norâdot daþâdas PVN likmes.

Modernais kases aparâts ir aprîkots ne tikai ar LCD ekrânu, bet arî ar bezvadu interneta pieslçgumu. Aizvien bieþâk mçs redzam kârtu kases aparâtu darbos. Tie ir mazâki un mazâki, kas pozitîvi ietekmç preèu ikdienas komfortu un klientu apkalpoðanas efektivitâti.Jaunie modeïi ïauj bez temata un intuitîvu skolu reìistru pârdoðanu un veikt fiskâlu pârskatu.Ierîces arvien bieþâk tiek piegâdâtas no gludiem un mîkstiem materiâliem saskarç, kas ietekmç darba komfortu.

Lielâkâ daïa mûsdienu kases aparâtu sadarbojas ar datoru un ïauj savienot svîtrkodu lasîtâjus un maksâjumu terminâli.Mûsdienu kases aparâti ir veidoti tâ, lai veiksmîgi aizstâtu papîra rullîti, klients bija daudz labs piekïuves punkts nepiecieðamajiem punktiem.Kasieres atteices gadîjumâ lietotâjam ir jâpieprasa pakalpojums, kas ir pilnvarots remontçt kases aparâtus. Tâdçjâdi tas tiek darîts tâ, lai visi mûsdienu nodokïu kases aparâti tiktu aizzîmogoti un darba devçjs, iespçjams, to neatspoguïotu. Pârbaudes var veikt tikai servisa tehniíis vai nodokïu ierçdnis.Valsts kases nosaukuma revîzijas laikâ jo îpaði ir pieejami fiskâlâs atmiòas saturs, zîmogu integritâte un servisa grâmatâ iekïautie teksti par savlaicîgâm skaidras naudas pârbaudçm. Veiksmîgi atklâjot pârkâpumus, darba devçjs var tikt sodîts.