Balts kases pakalpojums podlasija

Kases serviss ir nepiecieðams ne tikai iekârtu bojâjumu laikâ, bet vienlaikus arî obligâtâs kases pârbaudes laikâ, kâ arî laikâ, kad sâkam un sâkam uzòçmçjdarbîbu. Saskaòâ ar pieòçmumu viena persona, kas kases aparâta neveiksmes gadîjumâ to var labot, ir pakalpojuma vienîbas vîrietis, kurð pârbauda sevi ar atbilstoðâm atïaujâm. Ïoti bieþi tiesîbu iegûðana ir ðâda:

atïaujas:- apkalpojoðais uzòçmums vçrðas pie kases pârdevçja, lai izveidotu sadarbîbu un ieviestu izplatîðanas lîgumu, \ t- pçc piekriðanas saòemðanas vismaz divus viesus vada sertifikâcijas apmâcîbâ, kas beidzas ar eksâmenu. Apmâcîbu sezonas laikâ tehniíis iegûst tiesîbas uz visiem fiskâlâs ierîces veidiem, kas iepazîstas ar raþotâja iespçjâm.- pçc testu pabeigðanas servisa tehniíis saòem personisko un foto identifikâcijas karti un zîmogu, lai uzliktu zîmogu fiskâlajam modulim. No otras puses, raþotâjs iepazîstina servisa tehniíi to personu sarakstâ, kuras ir piemçrotas garantijas un bez garantijas remontam, kâ arî nepiecieðamo tehnisko pârbauþu veikðanai, un nosûta informâciju nodokïu iestâdei.

nieki:Pabalsts tiek òemts par vienu gadu, un tas apstrâdâ skaidras naudas veidu, par kuru beidzas - kursa beigas nedod darbiniekam tiesîbas labot visus viena raþotâja nodokïu lîdzekïus, bet tikai lai atbrîvotos no daþu modeïu defektiem.Pakalpojumu tehniíis ir atbildîgs par zinâðanu sâkðanu katru dienu, piedaloties raþotòu darbnîcâs, viòam katru gadu jâsaòem vçstule raþotâjam, lai atliktu derîguma termiòu.Tirdzniecîbas lîgumâ noteiktâ prasîba ir rezerves daïu noliktavas, kâ arî vadîbas un mçrîðanas iekârtu un aparatûras izveide, ko veic servisa vienîba. Turklât pakalpojumam ir pienâkums piegâdât lietotâjus ar patçriòa priekðmetiem, kas nâk no raþotâja.Pilnvarotais servisa tehniíis, kurð nesniedz finanðu pakalpojumus pçdçjâs atbilstoðâs formas veidâ, nav apòçmies praktizçt þurnâlu un pieprasa, lai raþotâjs veltîtu karti. Dienesta darbinieks var izmantot kases aparâtus, bet tikai tad, ja viòð ir vienîbas persona, kas ir saistîta ar raþotâju ar izplatîðanas lîgumu.