Arstcdana ar depresiju

Princess HairPrincess Hair Ārkārtīgi efektīva maska matu izkrišanai un to stāvokļa uzlabošanai

Jaunajos laikos joprojâm ir daudz laulîbu ar grûtniecîbu. Tas patieðâm ir daïçji saistîts ar augsto toksînu koncentrâciju jûsu paðu çdienreizçs. Tâpçc viòð slavç veikt atbilstoðus pçtîjumus, kas spçs novçrtçt neauglîbu, vai arî doties uz to, vai vienkârði ir slikti.

Kâ ðis pçtîjums darbojas? Protams, jums vajadzçtu dot spermai paraugu, lai saprastu. Ir svarîgi to saòemt gan ar masturbâciju, gan ar parastu dzimumaktu. Par pieòemamu cenu mçs iepriekð nopçrkam îpaðu prezervatîvu, kas palîdzçs mums nogâdât spermu uz mçríi.Kas notiek vçlâk ar savu spermu? Pçc tâ pabeigðanas notiek saðíidrinâðanas process. Citiem vârdiem sakot, konsistence tiek nomainîta no daïçji cietas uz taisni. Parasti viòð dzîvo tuvu duci minûðu. Tam nevajadzçtu bût garâkam par stundu. Ja tâ notiek, mçs virzâmies uz nopietnâm veselîbas problçmâm. Spermu jâsavâc temperatûrâ, kas ir pieòemama íermeòa temperatûrai, t.i., apmçram trîsdesmit seðiem grâdiem pçc Celsija.Pçc pilnîgas saðíidrinâðanas tiek apgûta spermas tilpums un ûdeòraþa jonu koncentrâcija. Turklât mçs pârbaudâm viskozitâti, pârvietojot spermu no viena konteinera uz nâkamo. Tai jâbût ïoti zemai ûdens viskozitâtei.Ðis parametrs ir parauga izskats. Spermai pçc saðíidrinâðanas jâbût pelçcîgi baltai krâsai un jâspçj veidot vienotu konsistenci.Lai izpçtîtu, ir vçrts doties uz speciâlistu centru - Krakovas auglîbas pçtîjumu. Arî pretçjâs lielajâs pilsçtâs ir relatîvi milzîgs punktu skaits, kur mûsu sperma ir jâpârbauda tâ maksâtâja hipotçtiskâs neauglîbas ziòâ. Es uzskatu, ka nav iemesla gaidît ar to un tieði, lai radîtu garantiju, nekâ nopelnît pastâvîgâ nenoteiktîbâ.