Apgrozama kapitala parvaldiba un finandu likviditate

Laba kapitâla pârvaldîba ir sareþìîta joma. Izglîtîbas trûkums ðajâ jomâ jau ir novedis pie vairâk nekâ viena uzòçmuma. Kâpçc tieðâm ir noderîga noderîga materiâla pârvaldîba?

Cilvçkam uzòçmumâ jûtas labiPirmkârt, ir svarîgi padomât par to, kas ir iepriekð minçtâ sfçra. Daþi cilvçki ir nepareizi pârliecinâti, ka labas kapitâla pârvaldîba nav nekas jauns kâ manipulâcija. Likums ir tikai tâds, ka doma par ðîs veikala jomu galvenokârt ir vçrsta uz to, lai darbinieks justos lieliski savâ uzòçmumâ. Kâ teica Andrew Carnegie, rûpniecnieks, kurð pats savu laiku ir visdârgâkajos pasaulç, sacîja: "Cilvçki strâdâ par naudu, bet viòi sekos jums papildu mile, ja parâdîsit viòiem ietekmi, jums tiks slavçts un slavçts."

Formexplode

Motivâcijas un apmierinâtîbas sistçmaPraksç cilvçkresursu vadîba pçdçjo reizi izmanto atalgojuma un motivâcijas metodi. Pirmkârt, darbiniekam jûtas labi tuvçjâ uzòçmumâ, jo tad no tâ bûs atkarîga pârdoðana, darbs un ienâkumi. Ir jâsaprot, ka jûsu paðu veikals izrâdâs kâ cilvçki, kas ir lîdzîgi kâ vîrieði. Ja orgâni ir bojâti, íermenis nebûs. Bûtu un jâsaprot, ka iemesls ir ne tikai naudas prçmijas (kas nepiecieðamas, dodieties uz svarîgâku cilvçka piesaisti viòa uzòçmumam, bet arî vârdu prçmijas. Labs veids ir slavçt darbinieku par paveikto darbu, cienît viòu un bût par draugiem. No otras puses, mums tomçr jâzina, ka mums ir pienâkums norâdît kïûdu personai, kas nedarbojas labi, lai tâdçjâdi, ja mûsu reklâmas nepalîdzçtu, atbrîvojiet viòu un ïaujiet pieredzçjuðâkam darbiniekam.

Atmosfçra grâmatâsEs strâdâju kâ uzòçmums, no kura sieviete jau bija atbrîvota. Atlaiðanas iemesls bija ârkârtîgi vienkârðs - viòa nejutâs labi, viòa uzskatîja, ka jûs neesat pârcelts uz viòu ar cieòu, citiem vârdiem sakot, prezidentam nebija priekðstatu par cilvçkresursu pareizu pârvaldîbu. Pçc daþâm nedçïâm sieviete, bûdama augsti kvalificçta, ieguva lîdzîgu darbu konkurçjoðâ uzòçmumâ. Un apmçram mçnesi vçlâk prezidents sâka viòu aicinât atgriezties pie lielâkas peïòas lomas un solîjumiem. Un jûs zinât, ko ðî sieviete darîja? Viòa atteicâs, jo pçdçjâ uzòçmumâ atmosfçra bija daudz interesantâka, un viòa jutâs labâk. Kopumâ, veids, kâ veiksmîgi pârvaldît labus resursus, ir ne tikai piedâvât prçmijas, bet arî spçju nodroðinât komfortablu atmosfçru mâkslâ, jo labs darbinieks darbojas labâk.