Allegro parvaldibas programma

POS sistçma ir gastronomijas programma visu veidu çdinâðanas iestâþu, piemçram, restorânu, krogu, picçriju, âtrâs çdinâðanas bâru, viesnîcu restorânu, tostarp visa veida, pârvaldîðanai.

Jaunâm un lielâkâm telpâmPOS ir daudz vairâk kontrolç gan nelielu telpu, gan spçcîgu gastronomijas íçþu apkalpoðanu. Tas ir parasts rîks, kas pielâgots katram POS pozîciju skaitam. Projekts vienkârðos noteiktu vadîbas lîmeòu dominçðanu vienkârðâ veidâ, nodroðinot pilnîgu kontroli pâr katru prakses elementu ðajâ jomâ. Programmatûra palielinâs klientu apkalpoðanas komfortu. Sistçma bûtiski ietekmçs virtuvç strâdâjoðo darbinieku efektivitâti telpâ, kas paâtrinâs pasûtîto çdienu laiku. Detalizçta preferenèu un klientu pieprasîjuma analîze atvieglos garðîgas çdienkartes plânoðanu.

Sadarbîba ar otrâm ierîcçmPOS çdinâðanas programmatûra var strâdât ar vairâkâm ierîcçm un veidiem, kas uzlabos katras mâjas dzîvi. Reaìçjot uz profesionâlâm iekârtâm, piemçram, nodokïu printeriem, virtuves monitoru sistçmâm vai bezvadu peidþeru sistçmâm, tiek samazinâts servisa laiks, tas ietekmç tabulu rotâciju, tas ir, palielina restorâna peïòu.Viegls un pârredzams POS programmu izmantoðanas veids, nodroðina çrtu darbu, paâtrina atseviðíu uzdevumu îstenoðanu, samazina darbinieku apmâcîbu laiku, kas ierodas sistçmas ievieðanas izmaksu slîpumâ.

Zîmçjums no elementa nodroðina:Darba komforts: intuitîva darbîba, ierakstu pievienoðana pasûtîjumiem, kases aparâtu vai finanðu printeru un svîtrkodu lasîtâju apstiprinâðana, pieðíirot konkrçtiem çdieniem îsceïus, tûlîtçja ziòojumu nosûtîðana par mçìinâjumiem pârsniegt atïaujas, ievadot un skaitot îpaðos çdienus utt.Pârredzamîba: piekïuve tabulâm, darîjumu tabulâm un bilancçm, pârtikas preèu grupçðana, piemçram, dârzeòi, dzçrieni, alkohols, detalizçts attçla attçls, çdienu piederumu saraksts, çdienu secîbas noteikðana, informâcija par galda kalpoðanas laiku pârâk ilgi utt.Âtrums: pasûtîjumu izgatavoðana un maiòa, kuponu drukâðana, gatavojot çdienus, âtras pasûtîjumu izmaiòas, âtrâs çdinâðanas produktu bârs utt.Daudzpusîba: droðs darbinieku pieteikðanâs, naudas atvilktnes kontrole, atbalsts jauniem maksâjumu veidiem.